یکی از دلایل اصلی خرابی در سیستم های گرمایش و سرمایش نظیر پکیج و شوفاژ تشکیل رسوب ناشی از سختی آب است که عدم مقابله با آن باعث پیشروی خوردگی در سیستم می شود.

آب حاوی نمک هایی همچون کلسیم، منیزیم و منگنز است که باعث سختی آب می شوند این آب سخت می تواند تاثیر زیادی در خرابی تاسیسات موتور خانه داشته باشد. برای حل این مشکل از رسوب زدا ها استفاده می شود. به طور کلی سه نوع رایج رسوب گیر وجود دارد که عبارت اند از: رسوب گیر رزینی، الکترونیکی و مغناطیسی. مورد اول رسوب های ایجاد شده را از بین می برد و دو نوع دیگر مانع از تشکیل رسوب می شود.

سختی گیر رزینی

نحوه عملکرد رسوب گیر زینی به این صورت است که از طریق تبادل یونی، یون های موجود در آب را بعد از عبور از رزین جذب می کند و یون سدیم خود را با آن ها مبادله می کند به این ترتیب آبی که سختی اش گرفته شده از رسوب گیر خارج می شود. بدیهی است که این نوع رسوب گیر بعد از مدتی از این یون ها اشباع شده و به احیا نیاز خواهد داشت که این عمل می تواند از طریق عبور آب نمک از رزین انجام شود.

رسوب زدا مغناطیسی و الکترونیکی

امروزه رسوب زدا های مغناطیسی و الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. نحوه عملکرد این دو نوع یکسان است و به این صورت است که با اعمال میدان الکترومغناطیسی بر آب، مانع از ایجاد رسوب در دیواره لوله ها و سایر تجهیزات موتورخانه می شود بنابراین این دستگاه رسوب را از بین نمی برد بلکه از ایجاد رسوب جلوگیری می کند بدون اینکه تغییر شیمیایی در آب ایجاد کند. در واقع در این روش ها، آب از میان یک میدان الکترومغناطیسی متغیر عبور می کند و میدان الکترومغناطیسی اعمال شده با برخورداری از پهنای باند و انرژی مناسب، ذرات یونی موجود در آب را به صورت بلورهای خنثی و معلق درآورده و مانع از تشکیل رسوب توسط آن بر روی سطوح و جداره ها می شود. تفاوت نوع مغناطیسی و الکترونیکی در این است که نوع الکتریکی عملکردش تقریبا مستقل از سرعت آب است در حالیکه نوع مغناطیسی عملکردی کاملا متناسب با سرعت آب دارند.

مزایای استفاده از رسوب گیر