9- باران عرفانی

یک روز روز درختکاری بود. من و پدرم به باغچه حیاطمان رفتیم. پدرم گفت: امروز بایدگل, گیاه و درخت بکاریم و پای آن ها کود بریزیم.

من به پدرم گفتم :پدر کود چیست و چرا باید به آن ها کود بدهیم مگر گیاهان به غیر از آب  چیز دیگری هم می خواهند ؟

پدرم گفت : وقتی که تو گرسنه می شوی چه چیزی حالت را خوب می کند.

من به پدرم گفتم : اممممممم غذا, آهان پس کود هم غذای گیاهان هستش!  پدرم گفت :درسته ولی صبر کن آیا می دانی کود از چی درست شده است ؟ من گفتم : نه!

پدرم گفت: یک نوع از کودها از مانده های غذا درست می شود.

من تعجب کردم و گفتم: مگر می شود؟

پدر گفت: بله, وقتی تو غذا می خوری مانده های غذا را پس از مصرف در سطل زباله می اندازی مانده های غذایی در جایگاهی می روند و در آن جا این مانده

 ها به کود تبدیل می شوند, در مانده ها کرم ریخته می شود, بعد کرم ها مانده ها را تبدیل به کود می کنند و همینطور این چرخش ادامه میدهد. به این نوع کود کمپوست می گویند که بسیار برای گیاهان مفید است.

پدرم گفت: برویم و این چرخش تولید کود را در کامپیوتر برایت نشان دهم.

Type & Press Enter
Type & Press Enter